Epilasyon Eğitimi

Epilasyon
Yüzyıllar boyunca insanlar sadece estetik kaygılarla tüylerini gidermek için türlü
yöntemler denemişlerdir. İnsanların gerek kozmetik açıdan gerekse sosyal açıdan
yaşamlarını etkileyen istenmeyen tüylerinden kurtulmak için oluşan pazar gün geçtikçe
büyümüştür.
İstenmeyen tüylerin kalıcı olarak yok edilmesi olan epilasyon, güzellik sektörünün en
başta gelen konularından biri olmuştur. Bu alandaki hızlı gelişmeler ve artan epilasyon talebi
karşısında nitelikli eleman ihtiyacı artmıştır.
Bu öğrenme materyalinde epilasyon dalında teknik bilgi ve beceriyi en iyi şekilde
öğrenmeniz bilinçli, hatasız uygulama yapabilen, nitelikli elemanlar olarak yetiştirilmeniz
amaçlanmıştır.

  EPİLASYON-DEPİLASYON PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
  ALAN : GÜZELLİK ve SAÇ BAKIM HİZMETLERİ
  MESLEK : EPİLASYON-DEPİLASYON
  MESLEK SEVİYESİ : 3. SEVİYE
  MESLEK ELEMANI TANIMI
  Epilasyon- depilasyon elemanı; Üst kademedeki meslek elemanına bağlı olarak, hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, epilasyon-depilasyon uygulamasına ilişkin olan işlemleri, belirli bir süre içerisinde, kendi başına yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

  GİRİŞ KOŞULLARI

  1. Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak.
  2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

  GEREKLİ EVRAKLAR
  1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  2. Adli Sicil Kaydı
  3. 8 Adet Vesikalık Fotoğraf
  4. Sağlık Raporu
  5. Öğrenim Belgesi

  İSTİHDAM ALANLARI
  Güzellik uzmanları kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

  1. Güzellik salonları ve merkezlerinde,
  2. Kaplıca ve banyo tesislerinde,
  3. SPA, thalosso terapi ve bakım merkezlerinde,
  4. Kuaför salonlarında,
  5. Kamu kurum kuruluşları içerisindeki kuaför ve güzellik salonları vb. yerlerde çalışabilirler.

  EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

  1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

  Programın uygulanabilmesi için

  1. Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

  EĞİTİMCİLER

  1. Programın uygulanmasında Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan, alan öğretmenleri görev almalıdır.
  2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
  3. Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
  Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

  1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
  2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
  3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
  4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

  BELGELENDİRME
  Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  1. Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
  2. Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
  3. Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
  4. Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
  5. Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
  6. Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.
  7.  

  YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
  Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

  1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.
  2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

  EĞİTİM SÜRESİ

  1. Meslek programının toplam eğitim süresi 480/256 saat olarak planlanmıştır.
  2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

  ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

  1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
  2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
  3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
  4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
  5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
  6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

  İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
  Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında çalışan firmalar, ilgili meslek odaları ve öğrencinin çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

  ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
  Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;

  1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
  2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
  3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
  4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yet
   erlikleri kazanabilecektir.
  5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

  EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
  Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

  MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

  • Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
  • Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
  • Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
  • Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.
  • Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak kullanılabilecektir.
  Epilasyon Eğitimi

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  T.C MEB ÖZEL ELİT ESTETİSYENLİK VE MASAJ KURSU